Sähköyhtiöiden puhtaan energian siirtyminen: ennusteemme (2023)

Toimittajan huomautus: Tämä artikkeli julkaistiin alun perin 17. syyskuuta 2021.

Vihreän energian tulevaisuus on saapunut.

Energian osuus Yhdysvaltojen kasvihuonekaasupäästöistä on 80 prosenttia, joten energia-ala on kaikkien ilmastonmuutoksen torjuntasuunnitelmien pääkohde – ja energian roolin uudelleen kuvittelemisella yhteiskunnassa on huomattavia taloudellisia ja geopoliittisia seurauksia.

Sähkölaitokset ovat tämän puhtaan energian siirtymisen keskiössä. Uusi energiainfrastruktuuri, uusiutuva energia, sähköajoneuvot, akut,vety, ja hiilidioksidin talteenotto tarjoavat kaikki kasvumahdollisuuksia laitoksille. Puhtaan energian siirtyminen sisältää kuitenkin myös taloudellisen, sääntelyn ja toteutusriskin.

Riskien ja mahdollisuuksien paikan ymmärtäminen on osa portfolion luomisen taitoa. Olemme Morningstarissa tunnistaneet kuusi erillistä lähestymistapaa kestävään sijoittamiseen, joka on kriittinen osa ilmastonmuutokseen liittyvää sijoittamista. Autamme sijoittajia käsittelemään näitä riskejä ja hyödyntämään tulevia voittomahdollisuuksia. He ovat:soveltaa poikkeuksia; rajoittaa ympäristö-, sosiaali- ja hallintoriskejä;etsi ESG-mahdollisuuksia;harjoittaa aktiivista omistajuutta;kohdistaa kestävän kehityksen teemoja; jaarvioida vaikutusta.

Tässä on katsaus odotuksiimme Yhdysvaltain energiayhtiöiden vihreän energian tulevaisuudesta.

Kasvua odotetaan puhtaalle energialle – mutta silti pitkä tie nettonollaan

Ennustamme, että puhtaan energian – mukaan lukien uusiutuva energia, vesi ja ydinvoima – kasvavan 65 prosenttiin Yhdysvaltojen sähköntarjonnasta vuoteen 2030 mennessä. Kuten alla olevasta kaaviosta näkyy, tämä on huomattava kasvu vuodesta 2020, jolloin puhtaan energian osuus oli 40 %.

Sähköyhtiöiden puhtaan energian siirtyminen: ennusteemme (1)

Tämä on nousevampi kuin muut ennusteet, koska ennusteemme sisältää enemmän hiilivoimaloiden sulkemisia, tuulen ja auringon kasvua, pienimuotoista aurinkoenergiaa ja puhtaan energian tuontia.

Silti jopa nousujohteinen ennusteemme tarkoittaa, että valtava aukko on täytettävä vuosien 2030 ja 2035 välillä, jotta voidaan saavuttaa presidentti Joe Bidenin tavoite vähentää energiasektorin hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2035 mennessä.

Hänen aggressiivinen suunnitelmansa vaatisi Yhdysvaltoja kolminkertaistamaan nykyisen hiilidioksidittoman tuotantonsa. Tämän tekemisen rajoituksia ovat rahoitus, valmistus, tarvittavan määrän tuuli- ja aurinkohankkeiden kehittäminen sekä sähköverkon luotettavuus.

Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii merkittäviä investointeja koko energian arvoketjulta valmistajista energiayhtiöihin uusiutuvan energian kehittäjiin.

Kuinka sähkölaitokset ajavat siirtymistä puhtaaseen energiaan?

Kunnallisyhtiöillä on keskeinen rooli jopa 75 prosentin eliminoinnissa energiasektorin hiilidioksidipäästöistä sähkövoimasektorin hiilidioksidipäästöttömyyden ja liikenteen, asuin- ja liikerakennusten sekä pienteollisuuden sähköistyksen kokonaan tai osittain.

Uudet aurinko- ja tuulivoimainvestoinnit ovat keskeisiä tekijöitä alan puhtaaseen energiaan siirtymisessä. Ennustamme vuoteen 2030 mennessä tuuli- ja aurinkoenergian yli kolminkertaistuvan 1 530 terawattituntiin eli 33 prosenttiin kokonaistuotannosta.

Tuulentuotanto on saattanut johtaa uusiutuvan energian investointien ensimmäiseen aaltoon, mutta kehittäjät siirtävät nopeasti pääomasijoituksia aurinkoenergiaan. Aurinkoenergian osuus kaikista suunnitelluista uusiutuvan energian hankkeista seuraavien kolmen vuoden aikana on noin kaksi kolmasosaa, kuten alla on esitetty.

Sähköyhtiöiden puhtaan energian siirtyminen: ennusteemme (2)

Aurinkoenergia on saamassa suosiota muutamasta syystä:

 • Aurinkoenergian veropolitiikka on vakaampaa kuin tuulivoiman veropolitiikka.
 • Aurinkoenergialla on edullisempi sukupolviprofiili kuin tuulella.
 • Hyödyllisyysmittakaavaiset aurinkoenergiahankkeet vaativat vain noin 13 % siitä maasta megawattia kohden, mitä tuuliprojektit vaativat.

Vaikka odotamme aurinkotuotannon ottavan johtoaseman 2020-luvulla, tuulella on edelleen ratkaiseva rooli puhtaaseen energiaan siirtymisessä. Tuulienergia ei aina vastaa huippusähkön kysyntää aurinkoenergian tapaan, mutta se sopii hyvin yhteen aurinkoenergian kausiluonteisuuden kanssa.

Kuka investoi uusiutuvan energian siirtymiseen?

Yksi kriittinen tekijä tämän siirtymän nopeudessa ja laajuudessa on yritysten uusiutuvan energian kysyntä. Odotamme yritysten sähkökysynnän alkavan jälleen kasvaa talouden toipuessa pandemiasta, mikä luo kasvavan pohjan uusiutuvan energian kysynnälle.

Odotamme erityisesti teknologia- ja kuluttajasektorin investoivan merkittävästi uusiutuvaan energiaan pysyäkseen ympäristötavoitteidensa tahdissa. Esimerkiksi:

 • Amazon.com AMZN. Äskettäin uusiutuvan energian projektivalikoimaansa lisättyään Amazon on kruunannut itsensä maailman suurimmaksi uusiutuvan energian yritysostajaksi. Loppujen lopuksi sen portfolion odotetaan auttavan yritystä saavuttamaan 100 % uusiutuvan energian vuoteen 2025 mennessä (reilusti ennen vuoden 2030 tavoitetta).
 • Microsoft MSFT. Microsoft on asettanut kunnianhimoisia uusiutuvan energian tavoitteita, investoinut laajaan tuuli- ja aurinkoenergiaportfolioon ja tehnyt yhteistyötä alan toimijoiden kanssa tukeakseen muiden yritysten uusiutuvan energian investointeja. Yhtiö on jo saavuttanut vuoden 2025 tavoitteensa 100 % uusiutuvasta energiasta, ja nyt tavoitteena on hiilinegatiivinen energia vuoteen 2030 mennessä koko arvoketjussaan.
 • Apple AAPL. Apple saavutti 100 % uusiutuvan energian vuonna 2018, mutta pyrkii edelleen olemaan hiilineutraali kaikissa toiminnoissa vuoteen 2030 mennessä. Se on myös työskennellyt toimittajien kanssa kehittääkseen työkaluja ja järjestelmiä, jotka varmistavat, että jokaisella myydyllä laitteella on nollan ilmastovaikutus vuoteen 2030 mennessä. .

Lisäksi suuret globaalit integroidut energiayhtiöt tekevät investointeja uusiutuvaan energiaan vastatakseen sijoittajien ESG-huoleen ja kompensoidakseen fossiilisten polttoaineiden kysynnän mahdollista pitkän aikavälin laskua. Tärkeimpiä esimerkkejä näistä yrityksistä ovat:

 • BP BP. BP:llä on aggressiivisimmat tavoitteet yrityksissään, sillä se pyrkii saavuttamaan nollan hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä. Yhtiö aikoo vähentää hiilivetyjen tuotantoa, vähentää jalostuskapasiteettia, laajentaa nykyistä uusiutuvan energian portfoliota ja ohjata yli 40 % investoinneista vähähiilinen sähkö ja energia, asiakkaiden mukavuus ja liikkuvuus.
 • Yhteensä TTFNF. Total tavoittelee vuoden 2050 nettonollatavoitetta investoimalla uusiutuvaan energiaan ja suunnittelee samalla hiilivetyliiketoimintansa kasvattamista. Sen uusiutuvan energian investoinnit keskittyvät aurinkoenergiaan, mutta yhtiö yrittää myös hyödyntää offshore-öljy- ja kaasukokemustaan ​​investoimalla offshore-tuulipuistoihin.

Mitä muuta puhtaan energian siirtyminen vaatii?

Aurinko- ja tuuliinfrastruktuurin rakentaminen on vain osa polkua nollapäästöihin – on useita muita palapelin palasia, jotka edustavat lisäinvestointimahdollisuuksia sähkölaitoksille:

 • Siirto- ja jakeluverkon uusiminen. Voimalaitokset saattavat joutua kaksin- tai kolminkertaistamaan 150 miljoonan megawattimailin siirtolinjat Yhdysvalloissa päästäkseen nollapäästöihin. Tämä saattaa vaatia huomattavia pääomasijoituksia – ja vaikka tämä nostaisi tiettyjä osia kuluttajien sähkölaskuista, se voisi olla nettohyöty monille kuluttajille.
 • Yhdysvaltain ydin-, geotermisen ja vesivoimalaivaston säilyttäminen. Uskomme, että aikakausi, jolloin päättäjät painostivat ydinlaitosten luopumista, on laantunut. Harvat puhtaan energian tuotantomuodot takaavat ydinlaitosten mittakaavan ja luotettavuuden, sillä polttoainetta tarvitaan vain 12-18 kuukauden välein ja laitokset toimivat usein 90 % plus kapasiteettikertoimilla. Sähkölaitosten on myös ylläpidettävä vesilaitoksensa, erityisesti sellaisilla alueilla kuin Luoteis. Geoterminen tuotanto on edelleen Yhdysvaltojen pienin puhdas energialähde, mutta kasvu on silti marginaalista.
 • Yhä useamman energian varastoinnin (erityisesti akkujen) integrointi. Sähkön – erityisesti ajoittaisen uusiutuvan energian – varastointi tulevaa käyttöä varten määrää puhtaaseen energiaan siirtymisen nopeuden ja laajuuden. Tekniikat, kuten akut, vesipumppu ja kysyntäohjaus, auttavat tasoittamaan lyhyitä energian epätasapainojaksoja. Vedyn ja hiilen talteenotolla maanalaisella varastolla on potentiaalia tasoittaa energiamarkkinoiden epätasapainoa päivien tai vuodenaikoina.
 • Vedyn tutkiminen uusiutuvan energian lisänä. Sähköyhtiöt näkevät vedyn tulevaisuuden pitkän aikavälin puhtaan energian varastoinnin lähteenä. Kun vetykustannukset laskevat, se voi korvata kaasun ja öljyn hiilettömänä viikoittain/kuukausittain/kausittaisena verkon tasapainotusratkaisuna.
 • Sopeutuminen maakaasun muuttuvaan rooliin. Pidämme maakaasua siltapolttoaineena: Odotamme, että se pysyy Yhdysvaltain suurimmana sähköntuotannon lähteenä ainakin vuoteen 2030 asti, mutta alkaa sitten laskea.

Mikä voisi estää puhtaan energian siirtymisen?

Puhtaan energian siirtymisen aikana ennusteemme sisältää haasteita ja riskejä, joihin voimalaitosten on puututtava. Nämä sisältävät:

 • Luotettavuus ja joustavuus. Sähkön luotettavuudesta tulee entistä suurempi painopiste, kun Yhdysvallat siirtyy puhtaaseen sähköön: Yksi suuri luotettavuustapahtuma voi suistaa ennusteemme ja koko hiilidioksidipäästöjen vähentämispyrkimyksen.
 • Maankäyttö. Käynnissä käydään keskustelua siitä, onko Yhdysvalloilla tarpeeksi maa-aluetta tukemaan aurinko- ja tuulilaivastoa, joka on riittävän suuri toimittamaan suurimman osan maasta. Keskeisiä näkökohtia ovat, onko metsäaluetta raivattava tuuli- ja aurinkopuistoja varten, olemassa olevan maatalousmaan käyttö ja miten aurinkoenergiaa voidaan maksimoida kaupunkialueilla.
 • Asiakaslasku vaikuttaa. Puhtaan energian siirtyminen vaikuttaa todennäköisesti kahteen osaan asiakkaiden sähkölaskuissa: Sähkön tukkuhinnan lasku saattaa kompensoida osan korkeammista jakelumaksuista.
 • Sääntelyriski. Päättäjien ja sijoittajien keskittyminen puhtaaseen energiaan lisää sähkölaitosten sääntelyriskiä lisäämällä niiden investointeja. Mitä enemmän pääomaa tarvitaan, sitä enemmän laitokset tarvitsevat sääntelyviranomaisten tukea saadakseen kohtuullisen tuoton sijoituksilleen.
 • Hukkaan jääneet varat. Kun päättäjät siirtyvät pois hiilen tuotannosta, laitosten on tehtävä yhteistyötä sääntelijöiden kanssa varmistaakseen hiiliinvestointien asianmukaisen elpymisen. Asianmukaisen takaisinperinnön epäonnistuminen voi johtaa omaisuuden hukkautumiseen, mikä heikentää osakkeenomistajien tuottoa.
 • Politiikka. Uusiutuvan energian poliittisen tuen suhteen on jonkin verran epävarmuutta. Vaikka Bidenin hallinto on mukana, valtion ja paikalliset viranomaiset päättävät, kuinka nopeasti hankkeet voidaan sijoittaa ja kehittää. Merituuli on yksi alue, jolla politiikalla tulee olemaan keskeinen rooli.
 • Maakaasun jakelu. Useat osavaltiot ja kunnat ovat viime aikoina siirtyneet maakaasuun, mutta uskomme kaasun pysyvän keskeisenä energialähteenä lähitulevaisuudessa. Vaikka emme usko, että vähittäisasiakkaat lopettavat pääsyn niihinmaakaasuja alamme käyttää vetyä suoraan lämmitykseen ja ruoanlaittoon pian, uskomme, että sähkölaitokset alkavat kokeilla uusiutuvaa maakaasua.

FAQs

Mitä tarkoittaa energian muuntaminen? ›

Energian muunnokset ja säilymislaki

Energiaa ei häviä eikä synny tyhjästä. Energiamuunnoksissa energian määrä säilyy. Hyödynnettävä energialaji siis vähenee yhtä paljon toinen energialaji kasvaa. Todellisuudessa energia ei siis kulu ilmiöissä tai maailmassa - se vain muuttaa muotoaan.

Miten lasketaan energian määrä? ›

Näin lasket sähkölaitteiden kulutuksen

Saat sähkölaitteen energiankulutuksen (kWh) laskettua kertomalla laitteen tehon (kW) sen käyttöajalla (h).

Mikä on energian tunnus ja yksikkö? ›

Energia (tunnus E tai W)

SI-järjestelmässä energian ja työn yksikkö on joule, J. Muita käytettyjä energian yksiköitä ovat wattitunti, elektronivoltti ja kalori.

Mikä on energian lähde? ›

Käytössä olevia energialähteitä ovat polttoaineisiin sitoutunut kemiallinen energia, raskaiden atomiytimien fissio, radioaktiivisuus, Auringon säteilyn hyödyntäminen suoraan ja luonnon virtaukset eli tuuli, vesivirrat ja aallot.

Milloin energia muuttuu muodosta toiseen? ›

Energia ei KOSKAAN häviä.

Energia voi muuttua muodosto toiseen, tai se voi siirtyä kappaleelta toisellle. Mutta energian määrä maailmankaikkeudessa on vakio; energia ei koskaan häviä. Kun heitän pallon suoraan ylöspäin ilmaan se hidastuu, mutta samalla siirtyy korkeammalle. Liike-energia muuttuu potentiaalienergiaksi.

Miten tuotettu energia muutetaan sähköksi? ›

Hyvin yksinkertaistettuna se toimii näin: pyörimisliike muuttuu sähköksi generaattorilla. Pyörivään sähköjohtimeen tulee jännite ja siten syntyy sähkövirta. Vesivoimassa kosken tai putouksen korkeuseron aiheuttama veden virtaus muuttuu turbiinin ja generaattorin avulla sähköksi.

Miten lasketaan liike-energian muutos? ›

Liike-energia E k
 1. eli kineettinen energia (kinetic energy)
 2. Energia voi varastoitua myös liikkeeseen.
 3. Liike-energian suuruus voidaan laskea Ek=1/2mv^2. =m. ​
 4. Huomaa! massan kaksinkertaistuminen kaksinkertaistaa liike-energian. nopeuden kaksinkertaistuminen nelinkertaistaa liike-energian (nopeuden neliö!)

Paljonko televisio kuluttaa sähköä tunnissa? ›

1 tunti katselua oletuskirkkaudella (35): kulutus 0,072 kWh = 2,94 senttiä. 1 tunti katselua täydellä kirkkaudella (50): kulutus 0,097 kWh = 3,96 senttiä. 1 tunti katselua matalimmalla kirkkaudella (0): kulutus 0,063 kWh = 2,57 senttiä.

Miten lasketaan sähköverkosta otettu teho? ›

Teho saadaan kertomalla virta ja jännite keskenään. Sen kerrannainen on kW = kilowatti. Yksi kilowatti on 1 000 wattia. Watti kertoo, kuinka paljon sähköä jokin sähkölaite tarvitsee, jotta se toimisi.

Montako wattia on yksi joule? ›

SI-yksikkö watti tarkoittaa joulea sekunnissa (J/s), eli joule (J) on SI-järjestelmän mukainen energian yksikkö. Yksi joule on aika pieni energiamäärä, yksi wattisekunti.

Mitä tarkoittaa jos energiamuoto on sidottu? ›

Sidottu energia on kappaleeseen varastoitunutta energiaa eli kemiallista energiaa (aineen rakenteeseen varastoitunutta energiaa, esim. ruoka) tai potentiaalienergiaa (esim. viritetty jousi tai maanpinnan tasolta nostettu kappale). Vapaata energiaa ovat liike-energia, lämpöenergia, valoenergia ja sähköenergia.

Miten energiaa mitataan? ›

Energian ja työn yksikkö SI-järjestelmässä on joule. Yksi joule on työ, joka tehdään, kun yhden newtonin suuruinen voima siirtää kappaletta yhden metrin matkan voiman suuntaan, tai tähän tarvittava määrä energiaa.

Millä keinoilla energiaa tuotetaan? ›

Sähköä ja kaukolämpöä tuotetaan monin tavoin

Sähköä ja kaukolämpöä tehdään uusiutuvista energialähteistä ja fossiilisista polttoaineista. Sähköä tuotetaan myös ydinvoimalla. Uusiutuvia energialähteitä ovat vesi, biomassa, tuuli, aurinko ja hukkalämmöt.

Miten pyörivä liike muutetaan sähköksi? ›

Vesi höyrystyy ja kuuma vesihöyry syöksyy turbiinin kautta kohti lauhdutinta. Virtaava höyry pyörittää turbiinia. Turbiinin pyörimisenergia muuttuu generaattorissa sähköenergiaksi.

Miten vähentää energian kulutusta? ›

Vastuullisen kuluttajan vinkkilista energiansäästöön. Asuinhuoneiden lämpötilan säätö, turhien valojen sammuttaminen, viihdelaitteiden valmiustilan kytkeminen pois päältä ja kodinkoneiden järkevä käyttö ovat esimerkkejä siitä, miten pienillä teoilla voidaan säästää energiaa helposti.

Miten energia siirtyy? ›

Energiaa kulkeutuu kappaleiden ja aineen mukana niiden liikkuessa, aaltoliike ja säteily kuljettavat energiaa ja lämpöenergia siirtyy johtumalla siihen suuntaan, missä on kylmempää. Energian kokonaismäärä kuitenkin säilyy muuttumattomana kaikissa ilmiöissä. Energiaa ei synny eikä häviä.

Milloin energia sitoutuu? ›

Olomuodon muutoksissa joko sitoutuu tai vapautuu energiaa. Kiinteän aineen sulattamiseen ja nesteen höyrystämiseen tarvitaan energiaa eli energiaa sitoutuu aineeseen. Höyryn tiivistyminen nesteeksi ja nesteen jähmettyminen kiinteäksi aineeksi vapauttavat energiaa ympäristöön.

Miten sähköenergiaa voi siirtää? ›

Voimalaitoksilla tuotettu sähkö siirretään ensin koko maan kattavaan kantaverkkoon, jonka jännite on 110, 220 tai 400 kilovolttia. Suuret jännitteet mahdollistavat pienet energiahäviöt. Sähköasemilla sähkö siirtyy kantaverkosta 20 kilovoltin ns. keskijänniteverkkoon.

Mistä lähes kaikki energia on peräisin? ›

Tuulen energia on peräisin aurinkoenergiasta. Kaikki uusiutuvat luonnonvarat (paitsi vuorovesi ja maalämpö) ja jopa fossiiliset polttoaineet tulevat viime kädessä auringosta. Lähes puolet aurinkoenergiasta sitoutuu lämpönä maanpintaan ja meriin.

Milloin energia vapautuu? ›

Energia olomuodon muutoksissa

Olomuodon muutoksissa joko sitoutuu tai vapautuu energiaa. Kiinteän aineen sulattamiseen ja nesteen höyrystämiseen tarvitaan energiaa, eli energiaa sitoutuu aineeseen. Höyryn tiivistyminen nesteeksi ja nesteen jähmettyminen kiinteäksi aineeksi vapauttavat energiaa ympäristöön.

Minkä avulla siirretään energiaa voimalaitoksesta kotiin? ›

Sähkön siirto noin kolmeen miljoonaan kotiin, virastoon, oppilaitokseen, tehtaaseen ja yritykseen tapahtuu sähköverkon avulla. Voimalaitoksen generaattorin jännite on 20 kV. Jännitehäviöiden minimoimiseksi generaattorin synnyttämä jännite muunnetaan voimalaitoksen muuntajalla 110000 V jännitteeksi.

Milloin kappaleella on liike-energiaa? ›

Kaikilla liikkeessä olevilla kappaleilla on liike-energiaa.

Kappaleen liike-energian suuruus riippuu kahdesta tekijästä: kappaleen massasta ja nopeudesta. Mitä suurempi kappaleen massa on, niin sitä enemmän sillä on liike-energiaa liikkuessaan tietyllä nopeudella.

Miten lasketaan energian vapautuminen? ›

Aineen palaessa kemiallinen energia muuttuu lämpöenergiaksi. Syntyvä lämpöenergian määrää ilmaisee aineen lämpöarvo H. Lämpöarvo ilmaisee kuinka monta joulea lämpöenergiaa vapautuu yhdestä kilogrammasta aineitta [H] = J/kg.

Voiko liike-energia olla negatiivinen? ›

Jos tarkastellaan kappaleen liikettä Maapallon gravitaatiokentässä, niin potentiaalienergia on negatiivinen ja itseisarvoltaan sitä isompi, mitä alempana kappale on. Kokonaisenergia säilyy, joten jos kappale siirtyy alemmas, niin sen potentiaalienergiasta tulee negatiivisempi ja liike-energia kasvaa.

Mikä kodinkone vie eniten sähköä? ›

Eniten sähköä vuositasolla kuluttavat jatkuvasti päällä olevat laitteet, kuten jääkaappi ja pakastin. Myös sähköliesi, pyykinpesukone ja astianpesukone kuluttavat paljon sähköä. Tuotteiden energiamerkki kertoo muiden tietojen ohella laitteen vuotuisen sähkönkulutuksen.

Paljonko suihkussa käynti kuluttaa sähköä? ›

Suihkussa voi kulua vettä jopa 20 litraa vettä vain yhdessä minuutissa. Kettunen laskee, että veden lämmittäminen 37 asteiseksi viiden minuutin suihkua varten vie sähköä 2,1 kilowattituntia. Sen sijaan esimerkiksi 28 asteinen suihku enää 1,4 kilowattituntia.

Mikä on kodin Sähkösyöppö? ›

Kodin pahin sähkösyöppö on valaistus ja viihdelaitteet. Nykyisin uudet elektroniikkalaitteet ovat energiatehokkaita ja lamput kuluttavat vain murto-osan aiemmasta wattimäärästä. Ongelmana on kuitenkin se, että valoja ja elektroniikkalaitteita pidetään usein päällä turhaan, jolloin kulutus kasvaa ajan mittaan suureksi.

Miten vastus vaikuttaa jännitteeseen? ›

Resistanssin yksikkö on ohmi (Ω). Ohmin lain mukaan resistiivisen virtapiirin läpi kulkeva virta on siis sitä suurempi, mitä suurempi jännite johtimen päiden välillä vaikuttaa - jännite on suoraan verrannollinen virran suuruuteen.

Miten lasketaan vastuksen jännite? ›

Ohmin laki (U = RI) on yhtä keskeinen sähkötekniikan opiskelijoille kuin Einsteinin suhteellisuusteoria (E = mc²) on fyysikoille. Tämä tarkoittaa jännite = resistanssi x virta tai voltit = ampeerit x ohmit tai V = A x Ω. Ohmin laki on nimetty saksalaisen fyysikon, Georg Ohmin (1789–1854), mukaan.

Mitä teho kertoo työnteosta? ›

Fysiikassa teho kuvaa työntekonopeutta. Mitä nopeammin jokin työ tehdään, niin sitä suurempi on teho. Tehon tunnus on P (engl. power) ja yksikkö on watti (W).

Montako kilowattia on yksi 1 watti? ›

Kilowattitunti vastaa energiamäärää, joka kuluu kun pidetään 1 000 watin laitetta käynnissä yhden tunnin ajan. Metrijärjestelmässä 1 000 = kilo, joten 1 000 wattia vastaa yhtä kilowattia.

Onko joule SI perusyksikkö? ›

Energian samakantainen SI-yksikkö joule (aiemmin myös: jouli) on newtonin ja metrin tulo ja voidaan tulkita työksi, jonka yhden newtonin voima tekee yhden metrin matkalla.

Miten muutetaan kWh Jouleiksi? ›

SI-järjestelmässä energian varsinainen yksikkö on joule, joka on toisessa muodossa wattisekunti; siten 1 kWh = 3,6 MJ.

Mihin kahteen muotoon mekaaninen energia voidaan jakaa? ›

c) selitä jokainen yhtälössä esiintyvän termin merkitys. a) Fysiikan aihealueista puhuttaessa jaotellaan mekaanisen systeemin potentiaalienergia ja liike-energia niin kutsutuksi mekaaniseksi energiaksi.

Mitä tarkoittaa energian Säilymislailla? ›

Energia ei koskaan häviä, mutta se voi muuttaa ilmenemismuotoaan. Energia voi siirtyä liike-energiana kappaleesta toiseen tai se voi muuttua toisen tyyppiseksi energiaksi, kuten vaikkapa lämmöksi.

Missä näkyy energian Säilymislaki? ›

Energian säilymistä on tapana havainnollistaa energiakaaviolla. Kun rekka-auto kiihdyttää, muuttuu polttoaineen kemiallinen energia liike-energiaksi ja lämpöenergiaksi. Liike-energia on kappaleen liikkeeseen varastoitunutta energiaa. Kolaritilanteessa ajoneuvon liike-energia muuttuu lyhyessä ajassa muodosta toiseen.

Onko energialla suunta? ›

Voiman suuruuden lisäksi on aina ilmoitettava voiman vai- kutussuunta, eli voima on vektorisuure (tarvitaan koor- dinaatisto) Energialla ei ole suuntaa, vaan pelkkä suuruus. Energia on siis skalaarisuure. (ilmoittamiseen riittää yksi luku) Teholla ei ole suuntaa, kuten ei energialla- kaan.

Miten sinä voit lisätä energian säästämistä? ›

Jokainen meistä voi vaikuttaa kodin energiankulutukseen.
...
Kylmälaitteet
 1. Sijoita kylmälaite oikein. ...
 2. Säädä lämpötila oikein. ...
 3. Sulata pakastin säännöllisesti. ...
 4. Imuroi kylmälaitteen tausta kerran vuodessa. ...
 5. Jäähdytä ruoka ennen kylmälaitteeseen siirtämistä. ...
 6. Käytä pakastuskytkintä, kun pakastat suurempia määriä.

Mikä muuntaa sähkön liikkeeksi? ›

Sähköenergia muutetaan liike-energiaksi sähkömoottorin avulla. Söhkömoottori on itse asiassa generaattori, jota käytetään "päinvastaiseen" suuntaan.

Mitä tarkoittaa energian säilyminen laki? ›

Energia ei koskaan häviä, mutta se voi muuttaa ilmenemismuotoaan. Energia voi siirtyä liike-energiana kappaleesta toiseen tai se voi muuttua toisen tyyppiseksi energiaksi, kuten vaikkapa lämmöksi.

Mikä on mekaaninen energia? ›

Kappaleen potentiaalienergian ja liike-energian summaa kutsutaan mekaaniseksi energiaksi.

Voiko energia muuttua aineeksi? ›

Energian muodot voivat muuttua toisikseen. Kaikissa fysiikan tuntemissa ilmiöissä eri energianmuotojen summa kuitenkin pysyy vakiona, toisin sanoen energiaa ei synny eikä häviä. Tämän ilmaisee energian säilymislaki, joka tunnetaan myös energiaperiaatteena.

Voiko toisen energian tuntea? ›

Ihmisestä jää energia siihen paikkaan jossa hän on ollut. Kuin eläimet jotka jättävät hajujälkiä myös ihmisestä jää energeettinen jälki, jonka herkimmät voi aistia. Herkimmillä aisteilla varustetut pystyvät todella aistimaan jälkeen jääneen energian.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 29/07/2023

Views: 5665

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.