OLG Stuttgart, tuomio 10. syyskuuta 2008 - 3 U 48/08 (2023)

BGH hylkäsi maahanpääsyn kieltämistä koskevan valituksen. Päätös on siis lopullinen.

Tenori

1. Kantajan valitus Heilbronnin aluetuomioistuimen 5. siviilijaoston ainoan tuomarin 8. helmikuuta 2008 antamasta tuomiosta (Az.5 O 111/07) hylätään.

2) Kantaja vastaa valitusmenettelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

3. Tuomio on väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoinen. Kantaja ei estä vastaajan täytäntöönpanoa antamalla vakuuden, joka on 115 % ulosotosta, jos vastaaja ei anna ennen täytäntöönpanoa kussakin tapauksessa 115 %:n suuruista vakuutta ulosotosta .

4. Revisiota ei hyväksytä.

Valituksen riidanalainen määrä: 27 681,87 euroa

syyt

minä

Kantaja vaatii sähkön ja lämmön tuotantolaitoksen sopimuksen purkamista. Vastaaja on asentanut tämän energiajärjestelmän kantajan H&N&:n toimitusjohtajan äidin omistamaan taloon. Lisätietoja §:n mukaisesti540ZPO:n 1 kohdassa viitataan käräjäoikeuden tuomion tosiseikoissa oleviin tosiseikkoihin.

Riippumattomassa todistusmenettelyssä LG Stuttgartissa - Az. 5 OH 15/05 Sz - asiantuntijalausunto (päivätty 11. toukokuuta 2006, sivu 60) sekä lisäraportti (päivätty 6. marraskuuta 2006, sivu 103) asiantuntijan Dipl. Ing.(FH) R& M& on saatu kiistanalaisista energiajärjestelmää koskevista väitteistä.

Käräjäoikeus kuuli todistajana T& M&:ta, joka on toiminut kantajan toimitusjohtajana uudelleen ainakin kesäkuusta 2008 lähtien (vrt. pöytäkirja 19.12.2007, s. 61) ja osapuolena vastaajan toimitusjohtajaa M& H&:ta ( vrt. pöytäkirja 19.12.2007, s. 65) ja kanne hylättiin sekä päähakemuksessa että lisähakemuksessa. Valittajan valitus, joka koskee hänen ensimmäisen oikeusasteen hakemuksiaan, kohdistuu tähän.

Kantaja valittaa lain virheellisestä soveltamisesta ja todisteiden virheellisestä arvioinnista. Käräjäoikeus oletti virheellisesti, että lämmitysjärjestelmän luonteesta oli päästy sopimukseen, mitä kantaja ei voinut näyttää toteen. Sisäänrakennettu lämmitysjärjestelmä ei sovellu sopimuksessa tarkoitettuun käyttöön talon riittävän lämmittämiseksi myös talvella. Vastaaja tiesi, että talossa ei ollut lämpöeristystä. Hän joutui siksi asentamaan lämmitysjärjestelmän, joka lämmitti taloa riittävästi, vaikka sitä ei olisi eristetty. Tuolloisissa sopimusneuvotteluissa T& M& kertoi vain aikovansa tehdä lisämuutoksia, jotta rakennustyön lopullinen tila saavutettaisiin 3-4 vuodessa. Tämän seurauksena vastaajan toimitusjohtaja ei huomauttanut, että tarjottu ja sitten myös toimitettu ja asennettu lämmitysjärjestelmä ei ollut riittävän mitoitettu taloon ilman eristystä. Tämän puutteen vuoksi kantajalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta vastaajan kieltäytyessä korjaamasta virhettä. Joka tapauksessa vastaaja, jolla oli myös esittely- ja näyttötaakka, ei antanut riittävästi neuvoja ja tietoja.

Lisäksi vastaajaa voidaan syyttää myös virheellisestä neuvonnasta, koska se oli hylännyt mahdollisuuden kantajan jo omistaman Latento-muistin asentamiseen virheellisen arvioinnin vuoksi. Tämä virheellinen neuvo oikeuttaa vahingonkorvausvaatimuksen § §:n mukaisen sopimusperusteisen sivuvelvoitteen rikkomisesta.311,280Siviilikoodi. Se, että kantajan ja vastaajan kanssa tekemä sopimus oli myös haitallinen kantajalle, ilmenee riippumattoman todistusmenettelyn asiantuntijalausunnosta, jossa asiantuntija Dipl.-Ing.(FH) R& M& selitti, että Senertecin asennus muisti oli taloudellisesti epäedullinen, koska jo olemassa olevaa Latento-muistia olisi voitu käyttää. Virheellisen neuvon vuoksi kantaja voi nyt myös vaatia sopimuksen purkamista, minkä vuoksi käräjäoikeuden olisi pitänyt hyväksyä kanne.

Lopuksi käräjäoikeus jätti virheellisesti tunnustamatta ensimmäisessä oikeusasteessa esitettyjä tosiseikkoja eikä aloittanut menettelyä uudelleen. Kantajan väite sähkön hintaa koskevasta virheellisestä neuvonnasta perustuu 23.1.2008 päivättyyn kirjeeseen korvauksen selvittämisestä, jota ei olisi voitu esittää suullisessa käsittelyssä 19.12.2007. Tästä kirjeestä käy kuitenkin ilmi, että vastaajan toimitusjohtaja antoi T& M&:lle sähkön hintojen kehityksestä ja sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen tuotosta saadun vakuutuksen, joka ei ole nyt toteutunut. Tästäkin syystä neuvonnassa oli virhe ja siten syy peruuttamiseen.

Kantaja vaatii:

1. Heilbronnin, AZ:n käräjäoikeuden tuomion muuttaminen, joka julkaistiin 8. helmikuuta 20085 O 111/07- vastaaja tuomitaan maksamaan kantajalle 22 475,00 euroa plus 5 %:n viivästyskorko peruskoron yläpuolella 20.10.2006 alkaen vaihe vaiheelta F& & in H&:n talon lämmitysjärjestelmän luovutusta vastaan.

2. vaihtoehto: Vastaaja tuomitaan maksamaan kantajalle 5 206,87 euroa plus 5 %:n viivästyskorko, joka ylittää peruskoron 20.10.2006 alkaen vaihe vaiheelta vastineeksi Senertecin puskurivarastosäiliön palauttamisesta.

Vastaaja vaatii:

Valitus hylätään.

Vastaaja puolusti käräjäoikeuden tuomiota. Käräjäoikeus oletti perustellusti, että laaduksi oli sovittu energiajärjestelmän soveltuvuus talon remontoituun kuntoon. Toisaalta järjestelmässä olisi ollut vika, josta vastaaja olisi vastuussa, jos vastaaja olisi asentanut täysin ylimitoitettu lämmitysjärjestelmä remontoimattomaan tilaan. Joka tapauksessa järjestelmä soveltuu talon remontin jälkeiselle ajalle, minkä vuoksi se on pykälän tarkoittama materiaalivirhe.633Kohta 2 S. 2 nro 1 BGB.

Työsopimuksen purkamista ei myöskään vaadita, koska kantajalle ei aiheutunut vahinkoa virheellisistä neuvoista. Sisäänrakennettu Senertec-varasto merkitsee järjestelmän korkeampaa kilometrimäärää ja käyttöikää, mitä asiantuntija selkeästi korosti selvityksessään riippumattomassa todistusmenettelyssä. Toisaalta piilevän varaston asentaminen olisi aiheuttanut vahinkoa, koska se olisi silloin toiminut tehottomammin ja kalliimmin ja johtanut järjestelmän aikaisempaan kulumiseen. Lopulta kantaja voisi myös myydä olemassa olevan Latento-muistin kompensoidakseen taloudellisia haittoja. Latento-varaston asentaminen olisi nimittäin vaatinut myös järjestelmän muutostyötä.

Lopuksi vastaaja ei antanut takeita sähkön hinnoista tai korvaushinnoista. Tältä osin vastaaja ei ole antanut yritysneuvontaa. Näin ollen peruuttamisoikeutta ei ole.

Tarkempia tietoja osapuolten valitustuomioistuimessa esittämistä huomautuksista löytyy vaihdetuista alustuksista ja liitteistä.

II.

Hyväksyttävä valitus on hylätty. Kantajan ensimmäisen oikeusasteen tuomiota vastaan ​​esittämistä vastalauseista on sanottava seuraavaa: 1.

Käräjäoikeus totesi perustellusti, että kantajalla oli oikeus perua sopimus §:n mukaisesti.634Nro 3 BGB i.V.m. §§326Abs. 5,323Siviililaki hylätty.

Vastaaja toimitti ja asensi sovittua toimivuutta ja siten sopimuksessa sovittua laatua vastaavan lämmitysjärjestelmän. On totta, ettei voida varmuudella määrittää, ovatko osapuolet nimenomaisesti sopineet työn laadusta. Esillä olevan asian erityispiirteenä on se, että osapuolet sopivat lämmitysjärjestelmän asennuksesta ajankohtana, jolloin kantaja oli selvä ja ilmaisi myös, että taloon tehdään vielä rakenteellisia muutoksia, mutta ajankohtana tässä huomio ei ollut varma. Osapuolten välinen kirjeenvaihto, erityisesti tarjous (K1) 25.2.2004 ja tilausvahvistus (K2) 18.11.2004, ei sisällä nimenomaista laatusopimusta.

Osapuolten sopima työn luonne johtuu työsopimuksen tulkinnasta. §:ssä tarkoitetusta sovitusta laadusta633Kohta 2 S. 1 BGB sisältää kaikki teoksen ominaisuudet, joiden pitäisi osapuolten sopimuksen mukaan saada aikaan sopimusperusteinen menestys (BGHNJW 2008, 511). Sopimuksen mukaista menestystä määrää paitsi dokumentoitu palvelukuvaus tai toteutustapa, vaan myös se, mikä tehtävä työn tulee täyttää osapuolten tahdon mukaan. Liittovaltion tuomioistuin havaitsi näin ollen poikkeaman sovitusta laadusta ja siten pykälässä tarkoitetun virheen.633Saksan siviililain vanhan version 1 kohta hyväksytään, jos teoksen tuotantosopimuksen tarkoitusta ei saavuteta eikä teos täytä sovittua tai sopimuksessa vaadittua tehtäväänsä (BGHNJW 2008, 511m.w.N.). Tämä pätee riippumatta siitä, ovatko osapuolet sopineet tietystä suoritusmuodosta tai onko tunnustettuja tekniikan sääntöjä noudatettu. Jos toiminnallisuudesta on sovittu sopimuksen edellyttämään tai normaaliin käyttöön, eikä tätä menestystä voida saavuttaa sopimuksessa sovitulla palvelulla tai suoritusmuodolla tai tunnustetuilla tekniikan säännöillä, on yrittäjä velkaa sovitun toimivuuden. Siltä osin kuin laadusta ei ole sovittu, työ on materiaalivirhettä, jos se soveltuu sopimuksen edellyttämään normaaliin käyttöön ja on samantyyppisille töille tavanomaista laatua, jonka tilaaja on määritellyt sopimuksen mukaisesti. Teoksen taidetta voi odottaa. Se on siis joka tapauksessa myös §:n mukainen633Kohta 2 S. 2 No. 1 BGB, käyttösoveltuvuus on oletettava, eli nimenomaisesti sovitun laadun puuttuessa teoksen toimivuus ja käytettävyys ovat ratkaisevia, jolloin ensisijaisesti sopimuksen edellyttämä käyttö eli käyttö asiakkaan ja Yrittäjän tarkoittama tunnettu käyttö on lopetettava, eli toimiva ja asianmukainen työ on velkaa (vrt. Palandt/Sprau, § 633 reunanumero 7).

Nämä näkökohdat huomioon ottaen vastaajan suoritus, eli eristetyn talon energiajärjestelmän suunnittelu, ei ole virhe, koska asiakkaan asettamat vaatimukset täyttyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä käy ilmi myös asiantuntijan lausunnoista, jotka erityisesti 6.11.2006 päivätyssä lisäselvityksessään (vrt. lisätiedoston 5 OH 15/05 s. 103 ff) kommentoivat kysymystä siitä, onko tehokkaampi lohkotyyppinen lämpövoimalaitos (CHP) olisi pitänyt asentaa lämmittämään taloa riittävästi, kunnes kaikki energiansäästötoimenpiteet on toteutettu ja mitä lisäkustannuksia siitä olisi aiheutunut. Asiantuntija esittää seuraavaa (ks. lisätiedoston 5 OH 15/05 s. 109):

Tehokkaampi CHP olisi kyennyt kattamaan talon lämpötarpeen. Tämän olisi pitänyt olla noin kaksinkertainen suorituskyky. Suuremman CHP:n lisäkustannukset ovat pääosin verrannollisia tehoon. Tämä tarkoittaa, että järjestelmän kustannusten nousua olisi pitänyt odottaa noin 20 000 euroa plus alv.

Talon eristyksen jälkeen suuresta CHP:stä olisi kuitenkin syntynyt merkittävä haitta, koska laitteen käyttöaika olisi lyhentynyt merkittävästi lämmityskäytön huomattavasti pienemmän lämmönpoiston vuoksi, mikä olisi vaikuttanut negatiivisesti. laitteen käyttöiästä. Tämä olisi voitu torjua vain asentamalla suurempi puskurisäiliö. Tämä olisi vaatinut noin 2 000 euron lisäkustannuksia arvonlisäveroineen.

Nämä pohdinnat osoittavat, että tilatun työn käyttösoveltuvuus on annettu, koska vastaajan tarjoama vaihtoehto edustaa tarkoituksenmukaista, toimivaa ja erityisesti muutoin odotettavissa oleviin kustannuksiin nähden taloudellisesti järkevää mallia erityisesti suunniteltuihin muutossuunnitelmiin. kantaja - tai talon omistaja - tekemään oikeutta.

Ottaen huomioon asiantuntijan M&:n määrittämän lämmitysjärjestelmän suunnittelun suuren eron siinä tapauksessa, että talo on eristetty vai ei, on selvää, että kantaja oli tiedoillaan talon tulevasta eristyksestä ilmoittanut, että lämmitysjärjestelmä tulee suunnata taloon, kun se on eristetty. Muutos- ja kunnostustoimenpiteiden yhteydessä on odotettavissa, että asiakas haluaa järjestelmän, joka parhaiten vastaa hänen tuleviin tarpeisiinsa. Järjestelmän kohdistaminen vain lyhyeksi ajaksi olisi väärä päätös - varsinkin kun kyseessä on niin pitkäaikainen investointi kuin uuden lämmitysjärjestelmän asennus - koska se olisi vaatinut huomattavia investointeja, jotka olisivat olleet turhia lämmitysjärjestelmän jälkeen. lyhyessä ajassa ja jopa johtanut järjestelmälaitoksen käyttöiän merkittävään lyhenemiseen. Tämä kyseenalaistaisi sitten järjestelmän toimivuuden. Ilmoitettujen muutostoimenpiteiden vuoksi suuremman lämmitysjärjestelmän asentaminen ei ollut asianmukaista.2.

Peruuttamiselle ei myöskään ole syytä Senertecin varastoyksikön asennuksen ja tässä yhteydessä annettujen neuvojen vuoksi. Vastaajan suorittama muistin asennus on sopimuksen mukaista, vastaa toimivaa toteutusta, eikä se siten ole virhe.

Korkeintaan virheelliset neuvot ja siten väite c.i.c. tai §§311,280BGB harkitaan. Tältä osin oikeuskäytännössä on tunnustettu, että huolimattomasti virheellisten tietojen tai neuvojen antamisesta voi syntyä takuun lisäksi vahingonkorvausvelvollisuus, joka johtuu sopimuksen puitteissa otetun lisävelvoitteen rikkomisesta. vaateet, vaikka myyjän vika koskisi tietoja tavaran ominaisuuksista (BGHNJW 1984, 2938; Palandt/Grueneberg §311BGB Rn. 17).

Kantaja päättelee virheellisistä neuvoista siitä, että vastaaja oli ilmoittanut, että hänen käytettävissään oleva piilevä varasto oli käyttökelvoton. Vaikuttaa kuitenkin kyseenalaiselta, oliko olemassa sellaista väitettä, jota pidettäisiin virheellisenä neuvona. Hakijan riippumattomassa todistusmenettelyssä 2.9.2005 päivätyssä selvityksessä tosiseikat esitetään edelleen siten, että vastaajan toimitusjohtaja vastasi, että hänellä on parempi, koska tehokkaampi puskurivarasto eli varasto, joka oli erityisesti räätälöity Dachsin lohkovoimalaitokseen ja aurinkoenergian parempi käyttö kuin latentovarastointi (hakemuksen sivu 4). Sama johtuu myös osapuolten välisestä kirjeenvaihdosta. Kantajan toimitusjohtaja pyysi 20.6.2005 päivätyssä kirjeessään (asiakirja 5 OH 15/05 sivu 21) vastaajan toimitusjohtajaa, että hän nyt - lupauksensa mukaisesti - asentaisi paremman muistin kuin mitä hänellä oli ollut. Ensinnäkin hän toteaa, että hän pahoittelee huomattuaan, että lupaus toimittaa paljon parempi muisto kuin hänellä jo oli, ei ole täytetty. Vastaaja ilmoittaa näin ollen ilmoittaneensa, että se asentaa Dachs-järjestelmän vain, jos ostetaan myös valmistajan 750 litran puskurisäiliö, koska vain silloin voidaan taata järjestelmän moitteeton toiminta (asiakirjan sivu 14) . Kantajalla jo olevan varastosäiliön asennuksesta kieltäytyminen ei johtunut pelkästään siitä, ettei asennus olisi ollut mahdollista, vaan koska vastaaja ei olisi ottanut takuuta koko järjestelmälle. Joka tapauksessa nämä tiedot ovat syitä ottaa huomioon, että vastaaja ei halunnut asentaa Latento-muistia. Hän teki tämän myös riittävän selväksi ja tarjosi lopulta vain täydellisen järjestelmän asennuksen toisessa tarjouksessaan (K2, tilausvahvistus).

Asiantuntijan M&:n havainnot (asiakirjan 5 OH 15/05 sivu 67) osoittavat, että vastaajan nyt asentama muisti on itse asiassa tehokkaampi ja parempi. Lisäksi asiantuntija toteaa, että nyt käytetty energiakonsepti on edullinen siinä mielessä, että tämä ajolämpötilaero jää kokonaan pois, koska lämmitysvesi kiertää suoraan Dachsin energiakeskuksen ja puskurivaraajan välillä ja että suurempi varastotilavuus tarkoittaa, että CHP voi juosta pidempään. Molemmat vaikutukset vähentävät CHP:n päällekytkentäkertoja, mikä lisää järjestelmän käyttöikää. Osoitettua piilevää muistia olisi kuitenkin voitu käyttää myös, mutta silloin korkeamman päällekytkentätaajuuden haittana (numeron 5 OH 15/05 sivu 70).

Lisäksi virheellisten vahinkoohjeiden syy-yhteyttä ei olisi olemassa. Väitetty virheellinen neuvonta tapahtui keväällä 2004, ennen kuin vastaaja teki ensimmäisen tarjouksensa (K1). Kantaja hylkäsi tämän tarjouksen maaliskuussa 2004. Vasta syksyllä - luultavasti marraskuussa - 2004 kantaja otti uudelleen yhteyttä vastaajaan ja sai uuden tarjouksen 18.11.2004 päivätyllä kirjeellä (K 2, tilausvahvistus). Siinä kantajalle tarjotaan täydellinen energiakeskus. Sillä välin kantaja oli pyytänyt vaihtoehtoja (vrt. pöytäkirja T& M&:n todistajien kuulemisesta, s. 64). Voidaan siis olettaa, että väitetyillä virheellisillä neuvoilla ei ollut enää merkitystä konkreettisen sopimuksen tekemisen kannalta, varsinkin kun kantaja on nyt saanut vastaajalta täydellisen tarjouksen ja hän tiesi, että vastaaja ei toimittaisi energiajärjestelmää ilman varastoa. yksikkö. Lisäksi järjestelmän paremman tehokkuuden ja pidemmän käyttöiän vuoksi vahinkoa ei voida varsinaisesti todeta, varsinkin kun kantajalla on lopulta mahdollisuus hyödyntää kaupallisesti olemassa olevaa varastojärjestelmää myymällä se.3.

Sähkön hintoihin ja korvaukseen liittyvää neuvontavirhettä koskevaa kantajan esityksen huomiotta jättäminen ensiksi pykälän mukaisen viivästyksen vuoksi.296aZPO:ssa ei ollut menettelyvirhe, koska tämän säännöksen mukaan hyökkäys- ja puolustuskeinoja ei voida enää esittää suullisen käsittelyn päätyttyä. Tuomioistuin ei myöskään ollut §:n156ZPO päätti suullisen kuulemisen päätyttyä esitettyjen uusien perusteiden vuoksi aloittaa suullisen käsittelyn uudelleen (Zöller/Greger, §296aZPO:n 2, 3 kohta ja 156 ZPO:n 4 kohta). Toisaalta uusi luento valitusmenettelyssä §:n mukaisesti531Kohta 2 nro 3 ZPO on otettava huomioon, koska kantajaa estettiin objektiivisesti esittämästä esitystä 23. tammikuuta 2008 päivätyn kirjeen (K 7, tiedote 31. tammikuuta 2007, arkki 77) perusteella. suullinen kuuleminen 19. joulukuuta 2007 ottaa esille. Nämä myöhemmin tiedoksi tulleet tosiasiat voidaan siis edelleen ottaa huomioon (Zöller/Gummer/Heßler, §531ZPO kohta 9).

Kantajan väitetyt virheelliset neuvot sähkön hintojen kehityksestä ja odotetusta korvauksesta eivät kuitenkaan anna oikeutta irtisanoutua sopimuksesta. Sitä, että vastaaja on antanut vastaavan vakuutuksen sähkön hinnoista ja hyvityksestä, ei ole jo riittävästi ilmaistu. Kantaja vain väittää, että vastaaja oli ilmoittanut sähkön hinnan nousevan ja sen mukana sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen tuotot; hän esitti tämän tosiasian ikään kuin hintamekanismi olisi korjattu. Näitä vastaajan kiistämiä väitteitä ei - soveltuvin osin - pidä pitää takuina tai sitovina lupauksina erityisestä korvauksesta, josta voitaisiin ottaa vastuu, jos toteutumista ei tapahdu. Lisäksi ei täsmennetä, mitä erityistä vahinkoa kantajan väitetään kärsineen tämän seurauksena. Peruuttamiselle ei siis ole syytä.4.

Käräjäoikeus hylkäsi perustellusti myös valittajan toissijaisen vaatimuksen, koska kantajalla ei ole vaatimusta pelkästään toimitetun varastoyksikön purkamisesta ja sen tiloissa sijaitsevan varastoyksikön asentamisesta sekä hyvityksestä jo edellä mainituista syistä. sillä ei ole takuuoikeuksia eikä vahingonkorvausvaatimuksia tässä suhteessa Lisäksi viitataan käräjäoikeuden tuomion oikeisiin lausumiin.

III.

Päätös kuluista perustuu §971 kohta ZPO.

Päätös väliaikaisesta täytäntöönpanokelpoisuudesta seuraa § §708Nro 10,711ZPO.

Revision hyväksymisen vaatimukset §:n mukaisesti543Kohta 2 ZPO ei ole annettu - ottaen huomioon myös lausunnot 4.9.2008 päivätyssä tiedotteessa, joilla kantaja haki muutoksen hyväksymistä.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 07/26/2023

Views: 6103

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.